Samenstelling bestuur:

Voorzitter Vacant    
Secretaris H.M. de Goede- Hoeve Brinkersweg 30 8071 GT Nunspeet 0341-842920
Penningmeester E.G. Polinder ’t Hoge 29 8071 SV Nunspeet 0341-251463
       
Lid J.J. Plender Bosweg 26 8071 AR Nunspeet 0341-258167
Lid W. Haverkamp – Vis Hullerweg 69 8071 RM Nunspeet 06-23735229
Lid A. Hoekerd  Jan van Vuurenstraat 9 8072 ZJ Nunspeet  06-37444121
Lid P. van de Bunte   06-21368582
Lid J. Osinga Dorpsstraat 20 8071 BZ Nunspeet 06-55736408
       
Webmaster G. Ponsteen    

 

Contact gegevens:

Correspondentieadres:

Heemkundige Vereniging Nuwenspete

Postbus 371

8070 AJ Nunspeet

KvK nummer.: 40094939

Fiscaal nummer: 8017.61.189

E-mail: nuwenspete@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/nuwenspete?fref=ts

Twitter: @Nuwenspete

Lid worden:

Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 20,00 per kalenderjaar. De kosten voor een gezinsabonnement bedraagt € 30,00 per kalenderjaar.

Indien uw buiten de gemeente Nunspeet woont wordt voor het verzenden van de Mothoek € 16,00 per jaar in rekening gebracht.

Ledenadministratie:

E-mail: nuwenspete@gmail.com

U kunt zich aanmelden als lid door op het tabblad LID WORDEN het formulier in te vullen:

Contributies, donaties en giften:

Bankrekening: NL54 INGB 0003 516074 t.n.v. Heemkundige Vereniging Nuwenspete te Nunspeet.

ANBI:

De Heemkundige Vereniging Nuwenspete is door de Belastingdienst met ingang van 1 januari 2008 aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling.

Statuten:

Bekijk hier het getekende afschrift van de statuten

Beleidsplan Nuwenspete:

Beleidsplan Heemkundige Vereniging Nuwenspete

Inleiding: De Heemkundige Vereniging Nuwenspete werd op 28 januari 1985 opgericht. Bij notariële acte werden op 11 juni 1987 de statuten vastgelegd.

Doelstelling van de Heemkundige Vereniging Nuwenspete: Het bevorderen van kennis en belangstelling voor de verschillende facetten van heemkunde en geschiedenis: het heden en verleden van landschap, bodem, flora, fauna, bevolking, taal, folklore; in het bijzonder voor het gebied van de gemeente Nunspeet, dat de dorpen Elspeet, Hulshorst, Nunspeet en Vierhouten omvat;

– door onderzoek en studie van vraagstukken die op de doelstelling betrekking hebben,

– uitgave van een tijdschrift en andere geschriften,

– het organiseren van bijeenkomsten, acties, excursies en tentoonstellingen,

– het aanleggen en beheren van verzamelingen,

– samenwerken met soortgelijke organisaties,

– het oprichten en mede oprichten van rechtspersonen met aanverwante doelstelling,

– het benaderen van overheden, besturende lichamen en particulieren,

– het geven van voorlichting en advies aan derden en alle overige wettige middelen

Beloningsbeleid: De vereniging heeft geen personeel in dienst. Bestuursleden ontvangen geen salaris of vergoeding voor bestede tijd. Ten behoeve van de vereniging gemaakte kosten kunnen op declaratiebasis worden vergoed.

Financiën: De inkomsten van de vereniging bestaat uit lidmaatschapsgelden, subsidies, donaties en de opbrengsten van de diverse werkgroepactiviteiten.

Organisatie: De Heemkundige Vereniging Nuwenspete heeft, om haar doelstellingen gestalte te geven, werkgroepen in het leven geroepen. De meeste werkgroepen hebben een definitief karakter. In bijzondere gevallen kunnen werkgroepen een ad hoc karakter dragen. Hierbij gaat het om incidentele activiteiten van de vereniging. De werkgroepen zijn onder verantwoordelijkheid van het bestuur belast met de uitvoering van het beleid van de vereniging. Enige beleidsterreinen vallen onder directe verantwoordelijkheid van het bestuur. Hieronder vallen de verzorging van de periodiek te houden lezingen en het collectiebeheer. De vereniging is in het bezit van een uitgebreide collectie van cultuurhistorische voorwerpen. De zorg hiervoor is toegewezen aan een collectiebeheerder. De komende tijd zal deze functionaris de collectie kritisch doornemen en een voorstel aan het bestuur doen hoe er een schifting gemaakt kan worden tussen waardevolle en minder waardevolle voorwerpen. Het bestuur zal hierna een besluit nemen over de toekomst van de collectie. Bij alle activiteiten van de vereniging staat het bestuur open samen te werken met instellingen en organisaties die aansluiten op het werkterrein van de vereniging. Initiatieven daartoe worden door het bestuur genomen of op initiatief van derden afgewacht.

Uitvoering:

Werkgroep Archief en Genealogie: Getracht zal worden mensen enthousiast te maken om deel te nemen aan projecten van het Streekarchivariaat. Zoals het foto-project, het notariële project, bouwvergunningen en het ingekomen stukken project. De resultaten van deze projecten worden op het Internet zichtbaar gemaakt.

De Bibliotheek: De bibliotheek wordt in de toekomst gereorganiseerd en afgebouwd. Nieuw uitgegeven boeken over de geschiedenis van de Gemeente Nunspeet zullen worden aangeschaft. Het beleid is er op gericht om bij de leden van de vereniging nog meer interesse te wekken voor de bibliotheek van de vereniging.

Nunspeet op foto: In nauwe samenwerking met het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe wordt het beeldmateriaal van zowel de Gemeente Nunspeet als van Nuwenspete gedigitaliseerd en geplaatst op de Beeldbank van het Streekarchivariaat.

Noorderheide en Waskolk: Op de Noorderheide te Vierhouten ligt het rijksmonument de waterwerken van Van Beuningen. In nauw overleg met het Staatsbosbeheer worden deze werken in de oude staat terug gebracht en onderhouden. Dit project loopt al enige jaren en zal nog enkele jaren in beslag nemen. Opslag zal ook worden verwijderd bij het ven De Waskolk tussen Nunspeet en Vierhouten.

Folklore en Klederdracht: Een belangrijk thema binnen de vereniging is de aandacht voor de geschiedenis van de folklore en de manier waarop dit naar buiten wordt gedragen. Los van de eerder genoemde collectie bezit Nuwenspete een uitgebreide en waardevolle collectie van klederdrachten en de daarbij behorende sierraden. De zorg hiervoor is bij de werkgroep folklore gelegd. Door deel te nemen aan shows, plaatselijk of landelijk georganiseerd, kan door belangstellenden kennis worden genomen van het cultuurhistorische bezit van de verenigingen. De kennis hierover wordt gedeeld met andere organisaties die op het terrein van de folklore werkzaam zijn. Folklore is meer dan klederdracht. Materiële en immateriële gebruiken uit het verleden dienen hiertoe ook gerekend worden. Dit behoort eveneens tot het aandachtsterrein van deze werkgroep.

Streektaal: Hoewel het gebruik van de streektaal niet meer die positie inneemt die het ooit heeft gehad, vindt Nuwenspete het behoud van de kennis hierover van groot cultuurhistorisch belang en zal de kennis hierover bewaard en gepresenteerd aan geïnteresseerden worden. Dit gebeurt in samenwerkingsverband met taalinstituten.

De Mothoek: Nuwenspete geeft per kwartaal een periodiek uit met de naam ‘De Mothoek’. Dit blad is bestemd voor leden. Voor de inhoud is een redactie verantwoordelijk. Naast mededelingen van het bestuur en eventuele werkgroepen worden er hoofdzakelijk artikelen geschreven door leden opgenomen. Deze artikelen richten zich op de (cultuur)geschiedenis van Nunspeet al of niet in relatie tot historische gebeurtenissen in groter verband. De redactie draagt de eindverantwoordelijkheid voor de inhoud. Aan haar is het ook wijzigingsvoorstellen te doen met betrekking tot de lay-out van het blad.

Archeologie: Deze werkgroep bestudeert en zoekt naar archeologische vondsten. Dit als belangrijke aanvulling op de geschreven bronnen. De resultaten worden gepubliceerd of door lezingen bekend gemaakt. Scholing voor de werkgroepleden vindt onder meer plaats door overdracht van kennis door externe specialisten.

Oudschrift: Bestudering van geschreven bronnen vereist vaak kennis van het oudschrift. Kennisoverdracht hiervan is een van de doelstellingen. Daarnaast wordt in samenwerking met het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe bronnen waarvoor deze kennis vereist is toegankelijk gemaakt.

Veld -en boerderijnamen: Onderzoek naar de betekenis en de functie van veld- en boerderijnamen is een belangrijke aanvulling op de (cultuur)geschiedenis van de gemeente Nunspeet. Publicatie van de resultaten van dit onderzoek zal te zijner tijd worden gepubliceerd.

Elspete: Deze werkgroep neemt een aparte positie binnen de vereniging in. Zij richt zich op de (cultuur)historie van het dorp Elspeet. Om deze reden is de werkgroep onderverdeeld in subgroepen die inhoudelijk overeenkomsten vertonen met de werkgroepen die hier boven genoemd zijn. Jaarlijks presenteert ‘Elspete’ zich op een openbare bijeenkomst.

Foto- en kaartmateriaal: De subgroep houdt zich voornamelijk bezig met het verzamelen, archiveren, beschrijven en presenteren van divers foto- en kaartmateriaal met betrekking tot Elspeet in vroeger tijden. Het materiaal wordt op een website openbaar gemaakt. Al deze foto’s zullen per straat gerangschikt worden. Ook wordt gezocht naar de namen van de personen die op de foto’s staan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de plaatselijke periodiek ‘De Band’.

Klederdracht: Deze subgroep is actief met het geven van shows om op deze manier iets te laten zien over de kleding zoals die in het verleden in Elspeet gedragen werd. Hierbij wordt samen gewerkt met de klederdrachtgroep uit Nunspeet. Onderhoud en aanvulling van de klederdracht blijft deel van hun activiteit. Men wil niet alleen diverse onderdelen (b.v. het wassen van de klederdrachtmutsen) beschrijven, maar voor het nageslacht dit vastleggen op film. Verder proberen ze om de eigen collectie van mutsen, klederdracht en de daarbij behorende attributen te vergroten.

Cultureel erfgoed: Vanuit deze subgroep probeert men blijvend invloed uit te oefenen om het erfgoed van Elspeet onder de aandacht te brengen en te houden. Ook werkt men aan het uitgeven van en nieuw boekwerk over het Elspeetse culturele erfgoed. Verder organiseert deze werkgroep elk jaar diverse activiteiten op de open monumentendag.

Streektaal: De leden van deze subgroep zijn bezig met het maken van een Elspeets woordenboek. Op deze manier hopen zij het Elspeter dialect (vooral de oude en verouderde woorden) in ere te houden en te bewaren voor het nageslacht.

Financiering: Zoals vermeld ontvangt de vereniging lidmaatschapsgelden. Deze gelden zijn primair bedoeld om de uitgaven van de vereniging in zijn geheel te financieren. Het gaat hier om de lezingen, huur en onderhoud van de lokaliteit van de vereniging, bestuurskosten e.d. De werkgroepen worden geacht hun plannen te verwezenlijken uit eigen middelen. Deze bestaan uit opbrengsten van hun activiteiten, subsidies en sponsoring.

slager blonk

 

Comments are closed.